Taligram
Discover everything about Telegram
Groups, Channels, Stickers, Bots...

धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मं नेच्छन्ति मानवा: । फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति सादरा:।।