گروه ها telegram

  • addافزودن گروه به تالیگرام
🤖 Full featured Telegram crypto bot that provides all kind of data related to cryptocurrencies such as graphs, indicators, historical data, icos, descriptions, interest, ath, exchanges, margin data, exchange fees, 51% attack costs, market sentiment analysis and many more.
لطفا پسر بی ادب نیاداااا
thumb_up6
با جنبه ها وارد شوند
گروه زدیم بیاین باهم دوست و صمیمی بشیم
هر کس که فکر میکنه در علم خاصی خیلی خوبه؛داخل بشه و براش بجنگه تا یک نفر باقی بمونه
گروه دهه ۸۰،۷۰...واسه کرد،فارس،ترکو...