گروه ها Telegram

گروه زدیم بیاین باهم دوست و صمیمی بشیم
هر کس که فکر میکنه در علم خاصی خیلی خوبه؛داخل بشه و براش بجنگه تا یک نفر باقی بمونه
گروه دهه ۸۰،۷۰...واسه کرد،فارس،ترکو...